درسهای کوتاه و مهم تجارت ۱ – چگونه بزرگان سقوط می‌کنند.

 In درس های کوتاه و مهم تجارت

جیمز کالینز در کتاب «چگونه بزرگان سقوط می‌کنند»
پدیده‌ی سقوط شرکت‌ها را شرح می‌دهد:
شرکت‌های موفق، متکبر و مغرور شده، فکر می‌کنند که می‌توانند کارهای بسیاری انجام دهند(مرحله‌ی ۱)،
پس مشتاقانه رشد سریع را دنبال می‌نمایند (مرحله‌ی ۲)،
وقتی نشانه‌های هشداردهنده‌ی اولیه‌ی شکست را مشاهده می‌کنند ولی آن‌ها را نادیده می‌گیرند (مرحله‌ی ۳)
تا زمانی که شکستشان علنی می‌شود (مرحله‌ی ۴)
و اگر اصلاح نشوند در نهایت ورشکسته می‌شوند(مرحله‌ی ۵).
این مراحل نشان می‌دهد که اشتیاق و عجله و فقدان هدف واقع‌بینانه،
سقوط شرکت‌ها را به دنبال دارد،اغلب به واسطه‌ی اشتیاقشان برای رشد کوتاه‌مدت، ریسک‌ها را نادیده می‌گیرند

 

گروه تحقیقاتی آژآنس تبلیغاتی ارتباطات و انتشارات ارتباطات موفق

www.Ertebatat.Agency

www.T.me/ErtebatatAgency

www.instagram.com/ErtebatatAgency

Recent Posts

Leave a Comment

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search