درسهای کوتاه و مهم تجارت ۲ – دوازده شاه کلید موفّقیت

 In درس های کوتاه و مهم تجارت

۱- هدف
۲- مکانیزم باورها و اعتقادات
۳- زمان‌بندی مناسب
۴- شور، شوق، هیجان و انگیزه
۵- انرژی فیزیکی و روانی
۶- اصل اهرم
۷- الگو داشتن و الگو برداری
۸- ارتباط برقرار کردن
۹- پرداخت قیمت موفّقیت
١٠- هنر “نه” شنیدن و انتقاد پذیری
۱۱- تداوم، استمرار و پشتکار
۱۲- خلاقیت

 

گروه تحقیقاتی آژآنس تبلیغاتی ارتباطات و انتشارات ارتباطات موفق

www.Ertebatat.Agency

www.T.me/ErtebatatAgency

www.instagram.com/ErtebatatAgency

Recent Posts

Leave a Comment

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search