درسهای کوتاه و مهم تجارت ۳ – استاد منوچهر مستوفی: تبلیغاتچی شکارچی است.

 In درس های کوتاه و مهم تجارت

گفته های تبلیغاتی استاد منوچهر مستوفی از پیشکسوتان تبلیغات ایران

 

گروه تحقیقاتی آژآنس تبلیغاتی ارتباطات و انتشارات ارتباطات موفق

www.Ertebatat.Agency

www.T.me/ErtebatatAgency

www.instagram.com/ErtebatatAgency

Recent Posts

Leave a Comment

تماس با ما

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search