مهارت های ارتباطات در کسب و کار

هدف از ارتباطات انتقال واضح و بدون ابهام پیام خود به دیگران است. انجام این کار مستلزم تلاش از هر دو طرف فرستنده و گیرنده پیام میباشد و اغلب به دلیل تفسیرهای اشتباه پیام توسط گیرنده، فرایندی ست که [...]